Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517 (dalej DM) przy ul. Marszałkowskiej 78/80 zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). DM informuje o:


1. celu zbierania danych, tj.: uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez DM, promocji (marketingu) produktów i usług DM oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej: podmioty z grupy kapitałowej BOŚ S.A.), a także tworzenia analiz i raportów zbiorczych,


2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych, tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku finansowego, sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa,


3. prawie dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania,


4. dobrowolności podania danych


Oświadczam, iż zapoznałem/am się z wyżej wymienionymi informacjami oraz:


1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez DM w celu promocji(marketingu) produktów i usług DM, a także tworzenia analiz i raportów zbiorczych,


2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty z grupy kapitałowej BOŚ S.A. moich danych osobowych w celu promocji(marketingu) produktów i usług podmiotów z grupy kapitałowej BOŚ S.A. oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych,


3. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od DM oraz podmiotów z grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r.poz. 1030 z późn. zm.),


4. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych kierowanych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego od DM oraz podmiotów z grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 z późn. zm.).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych